Ingatlan értékbecslés

ÉRTÉKBECSLÉSI MEGBÍZÁS Általános szerződési feltételek 

1. A megbízási díj összegének 50 %-a a helyszíni szemlekor, a további 50%-a az értékesítési dokumentáció átvételekor esedékes. 

2 A megrendelőnek átadandó dokumentáció példány száma: 2 

3 A szakvélemény elkészítéséhez szükséges alapdokumentumok: - lakások esetén: tulajdoni lap, alaprajz (amely lehet kézzel készített, de a főbb méreteknek ellenőrizhető módon szerepelniük kell) - családi ház esetén: tulajdoni lap, alaprajz (amely lehet kézzel készített, de a főbb méreteknek ellenőrizhető módon szerepelniük kell), helyszínrajz, térképmásolat - osztatlan közös tulajdon esetén: Használati megosztásról szóló szerződés - bármely egyéb, a szakértő által szükségesnek tartott dokumentum (pl: ép. Engedély, használatbavételi engedély, társasház alapító okirat, stb.) A felsorolt dokumentumokat legkésőbb a helyszíni szemlén az értékbecslőnek át kell adni. Ezek hiányában az értékbecslés nem végezhető el. 

4. Helyszíni szemlét követően a megbízó által lemondott értékelések esetében, a már kifizetett részmegbízási díj nem kerül visszafizetésre, emellett a fennmaradó részmegbízási díjat pedig, az addig elvégzett munka arányában a megbízó a megbízott részére köteles megfizetni. 

5. Ha a megbízástól a megbízott a helyszíni szemlét követően áll el, akkor a már felvett részmegbízási díjat a megbízó részére vissza kell fizetni. 

6. Ha a megbízott a megállapított határidőn túl teljesít akkor a megbízó részére, naponta a megbízási díj 5 ezrelékének megfelelő kötbért köteles megfizetni, melynek maximális összege a megbízási díj 50%-a lehet. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen értékbecslési megbízásból adódó vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek az esetleges jogvita esetére az ügyletkötés helye szerinti illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

8. A jelen értékbecslési megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alapul venni

HELYSZÍNI INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS MEGRENDELÉSE